• มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา

    ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

  • อาคารสิริวิชญากร
    อาคารสิริวิชญากร

    อาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า "อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้ อันเป็นมงคล"

Prev Next
กรุณาเลือกกิจกรรมที่ท่านสนใจ :

วิทยากร

Professor Dr. R. Michael Smith

Professor Dr. R. Michael SmithNiagara University, New York, U.S.A.

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ่อคำเดื่อง ภาษี

พ่อคำเดื่อง ภาษีปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์