• มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา

    ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

  • อาคารสิริวิชญากร
    อาคารสิริวิชญากร

    อาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า "อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้ อันเป็นมงคล"

Prev Next

วิทยากร

Professor Dr. R. Michael Smith

Professor Dr. R. Michael SmithNiagara University, New York, U.S.A.

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ศ.นพ.ประเวศ วะสีราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และราษฎรอาวุโส นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษา

พ่อคำเดื่อง ภาษี

พ่อคำเดื่อง ภาษีปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์