Black Ribbon
ถ่ายทอดสด LIVE!!
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559
:: ชมการถ่ายทอดสด